ใบงานการใช้โปรแกรม Microsoft Word1. ให้นักเรียนศึกษาความหมายของโปรแกรมประมวลผลคำและสรุปเป็นความหมายสั้น ๆ  ที่เข้าใจง่าย   และบอกชื่อโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จัดอยู่ในประเภทโปรแกรมประมวลผลคำ


2. ให้นักเรียนสรุปความสำคัญและประโยชน์ของของโปรแกรมประมวลผลคำ  โดยเขียนเป็นแผนผังความคิด  (Mind Mapping)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น