เยี่ยมบ้านนักเรียน
              ถึงแม้สถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่สงบเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน แต่ครูโรงเรียนนราสิกขาลัยก็ยังเสี่ยงภัยออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเรา  เพียงได้พบรอยยิ้มและมิตรไมตรีของนักเรียนและผู้ปกครอง  ก็นับเป็นรางวัลและกำลังใจให้แก่ครู  และในโอกาสนี้ครูขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกๆ ท่านช่วยตอบข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งๆขึ้นต่อไป