วันนี้ท่านโชคดีมีพ่อและแม่ให้ดูแล...ไหม

  สังคมที่เข้มแข็งย่อมมาจากครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น  ทุกคนในครอบครัวย่อมต้องการกำลังใจและความอบอุ่นใจ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วันรุ่น ผู้ใหญ่หรือคนชรา  ทุกๆ ปีจึงมีกิจกรรมพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อน และทำบุญในจังหวัดต่าง ๆ ในปีนี้ไปเที่ยวและทำบุญที่จังหวัดสุพรรณบุรี 


ส่งเสริมเยาวชนร้องเพลงชาติไทย

         เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ด้านความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะร้องเพลงชาติ สามารถร้องเพลงชาติได้ถูกต้องทั้งอักขระและทำนอง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน จึงได้จัดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย 

   

ค่ายการงานอาชีพ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตแก่นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย
ด้วยกิจกรรมค่ายการงานอาชีพ 
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

               กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากทุกฝ่าย อาทิ  นักเรียน ครู และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ให้การสนับสนุน และมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการนำเสนออาหารเด่นของชุมชน ให้นักเรียนได้รู้จัก ได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหาร และได้ชิมรสชาดความอร่อย ของอาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชน

ทัศนศึกษาตรัง กระบี่

นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่  
ชอบสระมรกตมาก น้ำใส เย็น สวย...ร่มรื่น...สงบและสุขใจ...


รักษ์หาดนราทัศน์

นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย ร่วมกันทำกิจกรรมรักษาความสะอาดหาดนราทัศน์  เป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองนราธิวาส  เป็นสถานที่พักผ่อนอีกแห่งหนึ่งของชาวเมืองนราธิวาส


วันนี้ทำความดีเพื่อแม่หรือยัง...

งานวันแม่ของชาวลำภู  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส  
ประเพณีที่ดีงามที่ควรปฏิบัติสืบต่อไป...
และเพื่อระลึกถึง "ป้าไหม" ที่จากไป.....คงเหลือไว้แต่ความดีงาม