โครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนราสิกขาลัยที่เข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินฯ ตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน 2559 - 3 กรกฏาคม 2559 โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนใต้