นโยบายและแผนแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนราสิกขาลัย พ.ศ. 2559 - 2562   

กำหนดการบริหารจัดการ เป็น 5 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
- ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
- ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
- ขั้นตอนที่ 5 การควบคุมการปฏิบัติงานกลยุทธ์


แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2559 - 2562 ขั้นการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น