โครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนราสิกขาลัยที่เข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินฯ ตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน 2559 - 3 กรกฏาคม 2559 โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนใต้

รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6  ปีการศึกษา 2558  (ฉบับชั่วคราว)
ของโรงเรียนนราสิกขาลัย

Download


    วิธีดาวน์โหลดข้อมูล
         1.  คลิกที่  Download
         2.  เปิดเห็นตาราง คลิกที่ เครื่องหมาย  Download (ดังภาพ)  อีกครั้ง 

         3. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด (ดังภาพ)
              
ข้อมูลเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2557
และจัดทำโครงการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558


เยี่ยมบ้านนักเรียน
              ถึงแม้สถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่สงบเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน แต่ครูโรงเรียนนราสิกขาลัยก็ยังเสี่ยงภัยออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเรา  เพียงได้พบรอยยิ้มและมิตรไมตรีของนักเรียนและผู้ปกครอง  ก็นับเป็นรางวัลและกำลังใจให้แก่ครู  และในโอกาสนี้ครูขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกๆ ท่านช่วยตอบข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งๆขึ้นต่อไป
แบบสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ, รายงานกิจกรรม (ฉบับแก้ไข 2003)

แบบฟอร์มสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ, รายงานกิจกรรม (ฉบับแก้ไข 2010)

ตัวอย่างการรายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

แบบขอจัดซื้อวัสดุ- ครุภัณฑ์ 
เพื่อใช้ในงานประจำ ของฝ่าย /งาน/กลุ่มสาระฯ
ของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

 แบบขอจัดซื้อวัสดุ- ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานประจำ ของฝ่าย /งาน/กลุ่มสาระฯ

เมื่อได้ไปเยือนเบตง ใต้สุดแดนสยาม

           ได้ไปส่งเพื่อนครู ไปรับราชการที่โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"  ได้พบว่าพื้นที่อำเภอเบตงแม้จะอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเหมือนในพื้นที่อื่น ๆ ของ 3 จังหวัดฯ ประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใส ออกมาเที่ยวงานรื่นเริง ได้แม้ในยามค่ำคืน  ยามเย็นผู้คนมาออกกำลังกายกันในสวนสาธารณะ และสนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายแห่ง ได้แก่ บ่อน้ำร้อน  สวนไม้ดอกเมืองหนาว  อุโมงค์ปิยมิตร  ภูมิประเทศสวยงาม  และอากาศก็สบาย ๆ แม้จะเป็นช่วงหน้าร้อน  ...  ขอบอกว่า  ประทับใจที่ได้ไปเยือนเมืองเบตง..ใต้สุดแดนสยาม

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในวันนี้....ของลูก ๆ ม.3/10


       เป็นอีกวันที่มีความรู้สึกดีๆ เมื่อเห็นลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น แม้จะเป็นเพียงขั้นเริ่มต้น ด้วยการเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนนราสิกขาลัย  ครูเชื่อว่านักเรียน ม.3/10 ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะชีวิต ที่จะทำให้ตนเองประสบผลสำเร็จ นำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัว  แต่ที่สำคัญครูขอฝากเรื่องการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่ามองแค่ตนเองและครอบครัวเพียงอย่างเดียว ..... เราจะได้อยู่ในสังคมที่ดี ชีวิตมีความสุข เหมือนกับวันเวลา 3 ปีที่เราอยู่ด้วยกันในโรงเรียนนราสิกขาลัย  .....ขอให้ทุกคนโชคดี ..รักดี ....และเป็นคนดี....ด้วยรักและปรารถนาดี....

บ้านใกล้เรือนเคียง

       เกาะลังกาวี  ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและดูงานด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์   แต่เสียดายไปในช่วงวันหยุดจึงไม่ได้ดูการจัดการเรียนการสอนของเขา ฟังแค่การบรรยายของคณะผู้บริหารโรงเรียน  ที่ประทับใจคือการกล้าลงทุนที่จะเปลี่ยนเกาะที่แห้งแล้งไม่น่าสนใจ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้  ประเทศไทยของเรามีอีกหลาย ๆ ที่ ที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีได้  และอาจจะดีกว่าเขา....แล้วเมื่อไหร่...เราจะทำ......คิดต่างได้แต่อย่าแตกแยกกันอีกเลย...........


วันนี้ท่านโชคดีมีพ่อและแม่ให้ดูแล...ไหม

  สังคมที่เข้มแข็งย่อมมาจากครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น  ทุกคนในครอบครัวย่อมต้องการกำลังใจและความอบอุ่นใจ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วันรุ่น ผู้ใหญ่หรือคนชรา  ทุกๆ ปีจึงมีกิจกรรมพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อน และทำบุญในจังหวัดต่าง ๆ ในปีนี้ไปเที่ยวและทำบุญที่จังหวัดสุพรรณบุรี 


ส่งเสริมเยาวชนร้องเพลงชาติไทย

         เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ด้านความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะร้องเพลงชาติ สามารถร้องเพลงชาติได้ถูกต้องทั้งอักขระและทำนอง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน จึงได้จัดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย 

   

ค่ายการงานอาชีพ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตแก่นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย
ด้วยกิจกรรมค่ายการงานอาชีพ 
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

               กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากทุกฝ่าย อาทิ  นักเรียน ครู และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ให้การสนับสนุน และมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการนำเสนออาหารเด่นของชุมชน ให้นักเรียนได้รู้จัก ได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหาร และได้ชิมรสชาดความอร่อย ของอาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชน

ทัศนศึกษาตรัง กระบี่

นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่  
ชอบสระมรกตมาก น้ำใส เย็น สวย...ร่มรื่น...สงบและสุขใจ...


รักษ์หาดนราทัศน์

นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย ร่วมกันทำกิจกรรมรักษาความสะอาดหาดนราทัศน์  เป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองนราธิวาส  เป็นสถานที่พักผ่อนอีกแห่งหนึ่งของชาวเมืองนราธิวาส


วันนี้ทำความดีเพื่อแม่หรือยัง...

งานวันแม่ของชาวลำภู  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส  
ประเพณีที่ดีงามที่ควรปฏิบัติสืบต่อไป...
และเพื่อระลึกถึง "ป้าไหม" ที่จากไป.....คงเหลือไว้แต่ความดีงาม


ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไปศึกษาดูงานที่โคราช... 
ภาพนี้มอบพิเศษให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
ของโรงเรียนนราสิกขาลัย