วันนี้ทำความดีเพื่อแม่หรือยัง...

งานวันแม่ของชาวลำภู  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส  
ประเพณีที่ดีงามที่ควรปฏิบัติสืบต่อไป...
และเพื่อระลึกถึง "ป้าไหม" ที่จากไป.....คงเหลือไว้แต่ความดีงามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น